Opšti uslovi poslovanja


Azut Media

Digital Azut doo, Beograd-Vračar

Član 1. PREDMET

Opštim uslovima poslovanja uređuju se uslovi pod kojima trgovačko društvo DIGITAL AZUT d.o.o. Beograd, Makenzijeva 53, matični broj: 21414573 (u daljnjem tekstu: Društvo), zasniva saradnju i pruža usluge pravnim osobama i preduzetnicima registrovanim na području Republike Srbije (u daljnjem tekstu Klijent/i).

Član 2. POJAM KLIJENTA

Klijent Društva je osoba s kojom je Društvo zaključilo ugovor o pružanju usluga, usmenim ili pisanim putem i to:
- preduzetnik, kao poslovno sposobna fizička osoba koja obavlja delatnost radi ostvarivanja prihoda u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva (u daljem tekstu: preduzetnik),
- trgovačko društvo u smislu zakona kojim se uređuju trgovačka društva (u daljem tekstu: trgovačko društvo),
- druga pravna osoba kao subjekt registovan i osnovan u skladu sa zakonom.

U odnosu na Klijente Društvo primenjuje princip jednakosti i dobrih poslovnih običaja.

Član 3. UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA

Ugovor o pružanju usluga predstavlja saglasnost volje Klijenta i Društva u pogledu bitnih elemenata ponude, i to: vrste i načina pružanja usluge, visine i načina plaćanja cene usluge. Saglasnost volje mogu izraziti isključivo zakonski zastupnici Klijenta, odnosno osobe za to ovlašćene od strane zakonskog zastupnika Klijenta.

Ugovor može biti zaključen u usmenom i pisanom obliku.

Kada se Ugovor zaključuje u usmenom obliku, isti se zaključuje putem telefonskog razgovora koji se snima, a smatra se zaključenim trenutkom prihvatanja od strane Klijenta bitnih elemenata ponude i to: vrstom i načinom pružanja usluge, visinom i načinom plaćanja cene usluge.

Ugovor u pisanom obliku zaključuje se samo u retkim situacijama, odnosno ukoliko budući Klijent tokom telefonskog razgovora izričito izrazi želju za tim. Ugovor u pisanom obliku smatra se zaključenim ili razmenom elektronske pošte u kojoj su iskomunicirani bitni elementi ponude i prihvatanje ponude, ili u formalnom obliku na posebnom dokumentu koji sadrži potpise zakonskih zastupnika, ili osoba ovlašćenih za potpisivanje od strane zakonskih zastupnika Klijenta i Društva, te pečate Klijenta i društva.

Ugovor se sklapa na vremenski period od jedne (1) godine i ne produžuje se automatski.

Ugovor se može menjati isključivo saglasnošću volje Klijenta i Društva, a promene stupaju na snagu davanjem saglasnosti volje postignute na način kako je opisano u ovom članku.

Član 4. USLUGE

a) Portal Moja Delatnost

U roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o pružanju usluga, Društvo će na svojoj internet prezentaciji u okviru portala www.moja-delatnost.rs uvrstiti poslovne podatke Klijenta, a koji obavezno uključuju: poslovno ime Klijenta, pravnu formu, kontakt podatke Klijenta, reklamne materijale, logo i druge znakove razlikovanja Klijenta, prikaz na aktivnoj mapi mesta sedišta Klijenta, kratak opis poslovne delatnosti Klijenta, popis tržišta na kojima Klijent posluje i druge poslovne podatke Klijenta.

Pristupom ugovoru Klijent izražava svoju saglasnost i pristanak da njegovi poslovni podaci budu vidljivi na zvaničnoj internet prezentaciji Društva za sve vreme trajanja ugovornog odnosa,
Klijent ustupa bez naknade Društvu pravo da objavi njegove poslovne podatke na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji, a Društvo se obvezuje da poslovne podatke Klijenta koristi samo i isključivo u svrhu objavljivanja na svojoj internet prezentaciji u okviru portala www.moja-delatnost.rs. "

b) Štampano izdanje imenika Moja delatnost

U roku od jedne (1) godine, oglas će biti objavljen u dogovorenom obliku, u štampanoj verziji poslovnog imenika Moja delatnost, koji će biti distribuiran kroz celu Srbiju. 

c) Komentarisanje i puštanje potraživanja na oglasima

Komentari, ocene i potraživanja na portalu su proverena kroz administrativnu službu, koja osigurava da komentari ne sadrže govor mržnje, neprimerni i neukusni sadržaj. Potraživanja, ocene ili komentari su vidljivi tek nakon potvrde od strane administrativne službe. Sve ocene, komentari i potraživanja su vidljivi svima. Kontaktni podaci na potraživanjima su vidljivi samo vlasniku firme. Digital Azut d.o.o. ne odgovara za istinitost komentara, potraživanja ili ocena, te ne odgovara u slučaju ikakve štete prouzrokovane od strane korisnika ili svrhe ostavljanja komentara, potraživanja ili ocena.

Član 5. CENA USLUGE I NAČIN PLAĆANJA

Cena usluge za period od jedne (1) godine iznosi 21400 DIN + PDV.

Cena je određena u obliku godišnje pretplate koja se prema pravilu plaća unapred. Na odobren zahtev Klijenta može biti ugovoreno plaćanje u ratama, a najviše u 2 jednake mesečne rate.

Klijent je obavezan platiti cenu u skladu s ispostavljenom fakturom, u roku od 8 dana od dana prijema fakture, u suprotnom duguje zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju prestanka Ugovora o pružanju usluga u skladu s ovim Opštim uslovima poslovanja, cena će biti umanjena proporcionalno pruženim uslugama, o čemu će se Društvo i Klijent sporazumno dogovoriti.

Da bi ostvario pravo na umanjenje cene temeljem ovog članka Klijent je dužan dostaviti odgovarajuću računovodstvenu dokumentaciju.

Član 6. KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI

Društvo ne odgovara za istinitost podataka objavljenim na web stranici.

Član 7. RASKID UGOVORA

Ugovor može prestati sporazumom ugovornih strana ili jednostranim raskidom usled nastupanja opravdanih razloga za otkaz, jednostranom izjavom volje: usmeno, pisanim putem ili putem elektronske pošte, uz ostavljanje otkaznog roka od 5 dana.

Opravdanim razlozima u smislu ovog člana smatraju se:

Ugovor može biti jednostrano raskinut bez obzira na razlog i bez ostavljanja otkaznog roka u roku od 10 dana od dana zaključenja Ugovora o pružanju usluge, odnosno u roku od 5 dana od dana dostavljanja prve fakture, što nastupi kasnije, pisanim ili usmenim obaveštavanjem Društva.

Raskid ne utiče na obavezu Klijenta da plati cenu, u smislu članka 5 ovih Opštih uslova poslovanja. Raskidom ugovora prestaju sva druga prava i obaveze iz ugovornog odnosa.

Član 8. REŠAVANJE SPOROVA

Društvo i Klijent će nastojati sva sporna pitanja rešiti mirnim putem u vansudskom postupku, a ukoliko to nije moguće ugovara se sudska nadležnost.