Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 09Saveti za stvaranje uspešnog biznisa po receptima najboljeg šefa

Saveti za stvaranje uspešnog biznisa po receptima najboljeg šefa

Sigurno ste čuli za Ričarda Brensona, britanskog preduzetnika i multimilionera, koji je osnovao grupaciju Virgin Group, koja danas obuhvata 400 kompanija iz različitih industrija. Godinama unazad ga prati naziv najbolji šef na svetu. Sam Ričard Branson konstatuje koliko je teško od dobre ideje doći do uspešnog poslovanja, pa je odlučio da svojim savetima umnogo olakša pojednicima koji imaju velike želje za uspeh.

U nastavku možete pročitati neke od njegovih najboljih saveta, koji Vam mogu koristiti na putu ka uspehu.

1. Šta god da počnete, morate uživati u tome


»Da biste uspešno upravljali kompanijom, potrebno je uložiti puno truda, energije, suza (i naravno, kofeina).  Ali, kada na kraju napornog dana vidite da ste napravili nešto na šta ste ponosni, to znači da se trud isplatio« tvrdi Brenson.

Kako kaže, on je sam osnovao firmu u njegovom podrumu, bez namere da gradi imperiju.

 »Za mene osnivanje firme znači da radiš nešto što voliš i na šta si ponosan« Sve prepreke je mnogo lakše savladati ukoliko radite ono što volite.

2. Ime za kompaniju izberite mudro


Pri biranju imena za kompaniju moramo biti oprezni, jer je to ime brend, koji nam može pomoći na putu do uspeha ili čak i odmoći.

Jako je bitno da je ime novo, kako bi kompaniji omogućila prednost od početka.

3. Kompaniju ne možete voditi, ako nikada ne rizikujete


Brensonovi preduzetnici se trude da se podigne svest kod ljudi o tome da je potrebno svakodnevno rizikovati, jer je nemoguće biti uspešan samo. Jedan od njegovih citata glasi ovako:  » Hrabri možda ne žive večno, ali oprezni ne žive uopšte!«

Svaki poslovni put nosi sa sobom određene rizike i u jednoj tački svi moramo biti spremni za neuspeh i poraz. Ali kako kaže, uspeh ne dolazi sam od sebe, i sigurno se ne može postići ako se sve vreme igra na sigurnu kartu. Tvrdi da ne postoji potpuni neuspeh, stoga treba rizikovati.

4. Rešavanje realnih problema


Najuspešnije kompanije na svetu ideju svog poslovanja grade na realnim problemima, sa kojima se ljudi suočavaju svakodnevno. Brenson tvrdi, da se u svojoj karijeri susreo sa mnogo kompanija koje su propale, zbog toga što su razvijali određene ideje koje nisu imale potencijal. Zbog toga savetuje da kompanije i pojednici pre nego počnu sa realizacijom ideja i finansijskim ulaganjem, prvo detaljno obave istraživanje tržišta kako bi se utvrdilo da li za određeni proizvod/uslugu potencijalni potrošači uopšte postoje.

5. Sastavite tim u koji imate potpuno poverenje


Veliki broj ljudi i preduzetnika smatra da se pojam preduzetništva odnosi samo na dobru poslovnu ideju. Ali, kao što Brenson naglašava, podjednako je bitan veoma dobar i pouzdan tim, koji može da realizuje ideju i ostvari uspeh takođe. Pre svega, ukoliko poslovna ideja nije još u potpunosti razvijena, dobar tim može pomoći i time doprineti stvaranju proizvoda/usluge koji će oduševiti sve potrošače.

Jako je bitno, da se među zaposlenima stvori pozitivna atmosfera i energija. Brenson pri zapošljavanju koristi sledeću formulu:  traži radne, pametne, ambiciozne i prijatne ljude. Ove osobine prave pozitivnu radnu okolinu, koja omogućava povećanje produktivnosti pojedinca.

6. Nemojte se plašiti da pomerate granice

Smatra da najuspešnije kompanije ne prate već uspostavljena i proverena pravila, nego se trude da nameću svoja. Tako traže nove načine za uspeh.

Smatra takođe, da nekonvencionalno razmišljanje vodi ka realnim inovacijama, kojima može svet da se menja i da se dopre do većine ljudi


  • 011 405 68 82, 064 811 23 09
  • info@moja-delatnost.rs
Azut Media

Opšti uslovi
poslovanja

Azut Media doo
Beograd-Vračar

PREDMET
Član 1.

Opštim uslovima poslovanja uređuju se uslovi pod kojima trgovačko društvo AZUT MEDIA d.o.o. Beograd, Makenzijeva 53, matični broj: 20937432 (u daljnjem tekstu: Društvo), zasniva saradnju i pruža usluge pravnim osobama i preduzetnicima registrovanim na području Republike Srbije (u daljnjem tekstu Klijent/i).

 

POJAM KLIJENTA
Član 2.

Klijent Društva je osoba s kojom je Društvo zaključilo ugovor o pružanju usluga, usmenim ili pisanim putem i to:
- preduzetnik, kao poslovno sposobna fizička osoba koja obavlja delatnost radi ostvarivanja prihoda u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva (u daljem tekstu: preduzetnik),
- trgovačko društvo u smislu zakona kojim se uređuju trgovačka društva (u daljem tekstu: trgovačko društvo),
- druga pravna osoba kao subjekt registovan i osnovan u skladu sa zakonom.


U odnosu na Klijente Društvo primenjuje princip jednakosti i dobrih poslovnih običaja.

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA
Član 3.

Ugovor o pružanju usluga predstavlja saglasnost volje Klijenta i Društva u pogledu bitnih elemenata ponude, i to: vrste i načina pružanja usluge, visine i načina plaćanja cene usluge. Saglasnost volje mogu izraziti isključivo zakonski zastupnici Klijenta, odnosno osobe za to ovlašćene od strane zakonskog zastupnika Klijenta.


Ugovor može biti zaključen u usmenom i pisanom obliku.


Kada se Ugovor zaključuje u usmenom obliku, isti se zaključuje putem telefonskog razgovora koji se snima, a smatra se zaključenim trenutkom prihvatanja od strane Klijenta bitnih elemenata ponude i to: vrstom i načinom pružanja usluge, visinom i načinom plaćanja cene usluge.


Ugovor u pisanom obliku zaključuje se samo u retkim situacijama, odnosno ukoliko budući Klijent tokom telefonskog razgovora izričito izrazi želju za tim. Ugovor u pisanom obliku smatra se zaključenim ili razmenom elektronske pošte u kojoj su iskomunicirani bitni elementi ponude i prihvatanje ponude, ili u formalnom obliku na posebnom dokumentu koji sadrži potpise zakonskih zastupnika, ili osoba ovlašćenih za potpisivanje od strane zakonskih zastupnika Klijenta i Društva, te pečate Klijenta i društva.


Ugovor se sklapa na vremenski period od jedne (1) godine i ne produžuje se automatski.


Ugovor se može menjati isključivo saglasnošću volje Klijenta i Društva, a promene stupaju na snagu davanjem saglasnosti volje postignute na način kako je opisano u ovom članku.

USLUGE
Član 4.

a) Portal Moja Delatnost

U roku od 15 dana od dana zaključenja Ugovora o pružanju usluga Društvo će na svojoj internet prezentaciji, u okviru portala www.moja-delatnost.rs uvrstiti poslovne podatke Klijenta, a koji obavezno uključuju: poslovni naziv Klijenta, oblik poslovanja, kontakt podatke, prikaz na aktivnoj mapi mesta sedišta Klijenta, kratak opis poslovne delatnosti Klijenta, popis tržišta na kojima Klijent posluje.


Poslovni podaci Klijenta biće vidljivi na zvaničnoj internet prezentaciji Društva za vreme trajanja ugovornog odnosa..

b)Štampano izdanje imenika Moja delatnost

U roku od jedne (1) godine, oglas će biti objavljen u dogovorenom obliku, u štampanoj verziji poslovnog imenika Moja delatnost, koji će biti distribuiran kroz celu Srbiju. Izdanja imenika vidljiva su na linku

c) Komentarisanje i puštanje potraživanja na oglasima

Komentari, ocene i potraživanja na portalu su proverena kroz administrativnu službu, koja osigurava da komentari ne sadrže govor mržnje, neprimerni i neukusni sadržaj. Potraživanja, ocene ili komentari su vidljivi tek nakon potvrde od strane administrativne službe. Sve ocene, komentari i potraživanja su vidljivi svima. Kontaktni podaci na potraživanjima su vidljivi samo vlasniku firme. Azut Media d.o.o. ne odgovara za istinitost komentara, potraživanja ili ocena, te ne odgovara u slučaju ikakve štete prouzrokovane od strane korisnika ili svrhe ostavljanja komentara, potraživanja ili ocena.

CENA USLUGE I NAČIN PLAĆANJA
Član 5.

Cena integralne usluge za period od jedne (1) godine iznosi 16900 DIN + PDV.


Cena je određena u obliku godišnje pretplate koja se prema pravilu plaća unapred. Na odobren zahtev Klijenta može biti ugovoreno plaćanje u ratama, a najviše u 12 jednakih mesečnih rata.


Klijent je obavezan platiti cenu u skladu s ispostavljenom fakturom, u roku od 8 dana od dana prijema fakture, u suprotnom duguje zakonsku zateznu kamatu.


U slučaju prestanka Ugovora o pružanju usluga u skladu s ovim Opštim uslovima poslovanja, cena će biti umanjena proporcionalno pruženim uslugama, o čemu će se Društvo i Klijent sporazumno dogovoriti.


Da bi ostvario pravo na umanjenje cene temeljem ovog članka Klijent je dužan dostaviti odgovarajuću računovodstvenu dokumentaciju.

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI
Član 6.


Društvo ne odgovara za istinitost podataka objavljenim na web stranici.

RASKID UGOVORA
Član 7.

Ugovor može prestati sporazumom ugovornih strana ili jednostranim raskidom usled nastupanja opravdanih razloga za otkaz, jednostranom izjavom volje: usmeno, pisanim putem ili putem elektronske pošte, uz ostavljanje otkaznog roka od 5 dana.


Opravdanim razlozima u smislu ovog èlana smatraju se:

  • prestanak obavljanja delatnosti Klijenta, do kojeg dolazi otvaranjem postupka likvidacije, stečaja ili brisanjem iz registra preduzetnika;
  • kašnjenje s plaćanjem prispelih faktura Društva u vremenskom trajanju dužem od četiri meseca;
  • neuredno i nepravovremeno pružanje usluga od strane Društva

Ugovor može biti jednostrano raskinut bez obzira na razlog i bez ostavljanja otkaznog roka u roku od 10 dana od dana zaključenja Ugovora o pružanju usluge, odnosno u roku od 5 dana od dana dostavljanja prve fakture, što nastupi kasnije, pisanim ili usmenim obaveštavanjem Društva.


Raskid ne utiče na obavezu Klijenta da plati cenu, u smislu članka 5 ovih Opštih uslova poslovanja. Raskidom ugovora prestaju sva druga prava i obaveze iz ugovornog odnosa.

REŠAVANJE SPOROVA
Član 8.

Društvo i Klijent će nastojati sva sporna pitanja rešiti mirnim putem u vansudskom postupku, a ukoliko to nije moguće ugovara se sudska nadležnost.