Dodaj svoju kompaniju Pozovite nas 011 405 68 82, 064 811 23 09Kombinacija elektronskih i štampanih medija u oglašavanju

Kombinacija elektronskih i štampanih medija u oglašavanju

Iako većina ljudi smatra da se danas sve, pa tako i oglašavanje, prešlo u elektronski oblik i zauzelo savremene medije, mišljenje kako je štampa zastarela je zapravo pogrešno. Pre svega zato što većina studija ukazuje na to da je dobitna kombinacija upravo u racionalnoj i promišljenoj upotrebi obe. Pa pogledajmo koje su prednosti štampanih i elektronskih medija i kako ih je moguće najefikasnije spojiti.

Prednosti elektronskog oglašavanja

Elektronski marketing je danas temelj za uspešno poslovanje.

Prednost elektronskih medija je pre svega u tome da su dostupni, gde god potrošač pošao. Štampani mediji ipak, mogu biti problematični za ljude koji su stalno u pokretu. Pomislite samo, koliko različitih elektronskih sprava dnevno koristite? Telefon, lap top, tablet?

Pomoću elektronskog oglašavanja u mogućnosti ste da doprete do šireg kruga ljudi i da lakše utičete na specifičnu bazu potrošača.

Jedna od velikih prednosti elektronskog oglašavanja je u tome, da postoje različiti načini kojima možemo meriti rezultate i učinke koje je određeni oglas odnosno akcija oglašavanja imala na potrošače. Na taj način možete lakše da planirate svoje marketinške kampanje.

Elektronski marketing je znatno jeftiniji od tradicionalnih pristupa oglašavanju, i zbog toga se veliki broj firmi odlučuje samo za tu vrstu oglašavanja.

Za razliku od tradicionalnih oblika oglašavanja, elektronski marketing nudi mogućnost detaljnog i usmerenog marketinga. Puno je lakše izraditi strategiju i menjati je, za razliku od  tradicionalnih oblika marketinga. Uz to, elektronski mediji imaju mogućnost ciljanog oglašavanja na specifičnu grupu stanovništva.

Prednosti štampanog oglašavanja

Jedna od glavnih prednosti oglašavanja u štampanim medijima je ta, da štampani oglasi imaju često veći uticaj na čitaoca, odnosno potrošača. Razlog je vrlo jednostavan. Korisnici interneta u kratkom vremenu dolaze do velikog broja informacija i sadržaja, pa su zbog toga postali delimično imuni na oglase i često ih ignorišu. Istraživanja su pokazala da to ne važi za štampane medije i na primer jumbo plakate, jer ljudi još uvek na njih obraćaju pažnju.

Časopisi, revije i ostali štampani mediji imaju često verne čitaoce, koji štampu čuvaju i nekoliko nedelja, a neke i celu godinu. Zato oglasi u štampanim medijima imaju duži životni vek.

Neki ljudi još uvek smatraju, da je štampa jedno od najpouzdanijih oblika informisanja, i zbog toga potrošači više veruju oglasima koje imaju u štampanom obliku pored sebe, nego onima koje vide na internetu.


Dobitni recept: Kombinacija elektronskog i štampanog oglašavanja

Budući da je oglašavanje neprekidna bitka, vrlo je važno da nađemo dobitnu kombinaciju.

Neke firme ulažu samo u elektronski marketing, dok se druge drže tradicionalnih oblika. Ni jedni ni drugi pri tome ne koriste pune potencijale oglašavanja u celosti.

Firme koje deluju samostalno, kao i one koje sarađuju s drugim firmama, mogu znatno profitirati kombinacijom štampanog i elektronskog oglašavanja.

Ako želimo da izvučemo najviše, važno je da nijedno oglašavanje nije samo sebi svrha, nego da se štampano i elektronsko oglašavanje međusobno povezuju i nadopunjuju.

Nekoliko saveta kako efikasno spojiti oba oblika oglašavanja:

•          Važno je, da pre nego se upustite u marketinšku kampanju, istražite tržište i izradite detaljnu strategiju.

•          Ponudite prednosti ako potrošači posete vašu web stranicu: Pomoću štampanih oglasa preusmerite pažnju na vašu web stranicu, gde je oglašavanje proizvoda i usluga još bolje razrađeno. To jednostavno napravite tako da u štampanim medijima istaknete kako se na vašoj web stranici mogu pronaći posebni promotivniki kodovi za popust ili neku drugu pogodnost.

•          Neprekidno se trudite da od ljudi dobijete povratnu informaciju, mišljenje, pohvalu ili kritiku, koji će Vam pomoći da poboljšate svoje poslovanje.


  • 011 405 68 82, 064 811 23 09
  • info@moja-delatnost.rs
Azut Media

Opšti uslovi
poslovanja

Azut Media doo
Beograd-Vračar

PREDMET
Član 1.

Opštim uslovima poslovanja uređuju se uslovi pod kojima trgovačko društvo AZUT MEDIA d.o.o. Beograd, Makenzijeva 53, matični broj: 20937432 (u daljnjem tekstu: Društvo), zasniva saradnju i pruža usluge pravnim osobama i preduzetnicima registrovanim na području Republike Srbije (u daljnjem tekstu Klijent/i).

 

POJAM KLIJENTA
Član 2.

Klijent Društva je osoba s kojom je Društvo zaključilo ugovor o pružanju usluga, usmenim ili pisanim putem i to:
- preduzetnik, kao poslovno sposobna fizička osoba koja obavlja delatnost radi ostvarivanja prihoda u skladu sa zakonom kojim se uređuju trgovačka društva (u daljem tekstu: preduzetnik),
- trgovačko društvo u smislu zakona kojim se uređuju trgovačka društva (u daljem tekstu: trgovačko društvo),
- druga pravna osoba kao subjekt registovan i osnovan u skladu sa zakonom.


U odnosu na Klijente Društvo primenjuje princip jednakosti i dobrih poslovnih običaja.

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA
Član 3.

Ugovor o pružanju usluga predstavlja saglasnost volje Klijenta i Društva u pogledu bitnih elemenata ponude, i to: vrste i načina pružanja usluge, visine i načina plaćanja cene usluge. Saglasnost volje mogu izraziti isključivo zakonski zastupnici Klijenta, odnosno osobe za to ovlašćene od strane zakonskog zastupnika Klijenta.


Ugovor može biti zaključen u usmenom i pisanom obliku.


Kada se Ugovor zaključuje u usmenom obliku, isti se zaključuje putem telefonskog razgovora koji se snima, a smatra se zaključenim trenutkom prihvatanja od strane Klijenta bitnih elemenata ponude i to: vrstom i načinom pružanja usluge, visinom i načinom plaćanja cene usluge.


Ugovor u pisanom obliku zaključuje se samo u retkim situacijama, odnosno ukoliko budući Klijent tokom telefonskog razgovora izričito izrazi želju za tim. Ugovor u pisanom obliku smatra se zaključenim ili razmenom elektronske pošte u kojoj su iskomunicirani bitni elementi ponude i prihvatanje ponude, ili u formalnom obliku na posebnom dokumentu koji sadrži potpise zakonskih zastupnika, ili osoba ovlašćenih za potpisivanje od strane zakonskih zastupnika Klijenta i Društva, te pečate Klijenta i društva.


Ugovor se sklapa na vremenski period od jedne (1) godine i ne produžuje se automatski.


Ugovor se može menjati isključivo saglasnošću volje Klijenta i Društva, a promene stupaju na snagu davanjem saglasnosti volje postignute na način kako je opisano u ovom članku.

USLUGE
Član 4.

a) Portal Moja Delatnost

U roku od 15 dana od dana zaključenja Ugovora o pružanju usluga Društvo će na svojoj internet prezentaciji, u okviru portala www.moja-delatnost.rs uvrstiti poslovne podatke Klijenta, a koji obavezno uključuju: poslovni naziv Klijenta, oblik poslovanja, kontakt podatke, prikaz na aktivnoj mapi mesta sedišta Klijenta, kratak opis poslovne delatnosti Klijenta, popis tržišta na kojima Klijent posluje.


Poslovni podaci Klijenta biće vidljivi na zvaničnoj internet prezentaciji Društva za vreme trajanja ugovornog odnosa..

b)Štampano izdanje imenika Moja delatnost

U roku od jedne (1) godine, oglas će biti objavljen u dogovorenom obliku, u štampanoj verziji poslovnog imenika Moja delatnost, koji će biti distribuiran kroz celu Srbiju. Izdanja imenika vidljiva su na linku

c) Komentarisanje i puštanje potraživanja na oglasima

Komentari, ocene i potraživanja na portalu su proverena kroz administrativnu službu, koja osigurava da komentari ne sadrže govor mržnje, neprimerni i neukusni sadržaj. Potraživanja, ocene ili komentari su vidljivi tek nakon potvrde od strane administrativne službe. Sve ocene, komentari i potraživanja su vidljivi svima. Kontaktni podaci na potraživanjima su vidljivi samo vlasniku firme. Azut Media d.o.o. ne odgovara za istinitost komentara, potraživanja ili ocena, te ne odgovara u slučaju ikakve štete prouzrokovane od strane korisnika ili svrhe ostavljanja komentara, potraživanja ili ocena.

CENA USLUGE I NAČIN PLAĆANJA
Član 5.

Cena integralne usluge za period od jedne (1) godine iznosi 16900 DIN + PDV.


Cena je određena u obliku godišnje pretplate koja se prema pravilu plaća unapred. Na odobren zahtev Klijenta može biti ugovoreno plaćanje u ratama, a najviše u 12 jednakih mesečnih rata.


Klijent je obavezan platiti cenu u skladu s ispostavljenom fakturom, u roku od 8 dana od dana prijema fakture, u suprotnom duguje zakonsku zateznu kamatu.


U slučaju prestanka Ugovora o pružanju usluga u skladu s ovim Opštim uslovima poslovanja, cena će biti umanjena proporcionalno pruženim uslugama, o čemu će se Društvo i Klijent sporazumno dogovoriti.


Da bi ostvario pravo na umanjenje cene temeljem ovog članka Klijent je dužan dostaviti odgovarajuću računovodstvenu dokumentaciju.

KLAUZULA O ODBIJANJU ODGOVORNOSTI
Član 6.


Društvo ne odgovara za istinitost podataka objavljenim na web stranici.

RASKID UGOVORA
Član 7.

Ugovor može prestati sporazumom ugovornih strana ili jednostranim raskidom usled nastupanja opravdanih razloga za otkaz, jednostranom izjavom volje: usmeno, pisanim putem ili putem elektronske pošte, uz ostavljanje otkaznog roka od 5 dana.


Opravdanim razlozima u smislu ovog èlana smatraju se:

  • prestanak obavljanja delatnosti Klijenta, do kojeg dolazi otvaranjem postupka likvidacije, stečaja ili brisanjem iz registra preduzetnika;
  • kašnjenje s plaćanjem prispelih faktura Društva u vremenskom trajanju dužem od četiri meseca;
  • neuredno i nepravovremeno pružanje usluga od strane Društva

Ugovor može biti jednostrano raskinut bez obzira na razlog i bez ostavljanja otkaznog roka u roku od 10 dana od dana zaključenja Ugovora o pružanju usluge, odnosno u roku od 5 dana od dana dostavljanja prve fakture, što nastupi kasnije, pisanim ili usmenim obaveštavanjem Društva.


Raskid ne utiče na obavezu Klijenta da plati cenu, u smislu članka 5 ovih Opštih uslova poslovanja. Raskidom ugovora prestaju sva druga prava i obaveze iz ugovornog odnosa.

REŠAVANJE SPOROVA
Član 8.

Društvo i Klijent će nastojati sva sporna pitanja rešiti mirnim putem u vansudskom postupku, a ukoliko to nije moguće ugovara se sudska nadležnost.